Ατζέντα

- Παρουσίαση περσινών στοιχείων και φετινών προβλέψεων, Νίκος Παππάς, 30min
- Ερωτήσεις / Συζήτηση, 60min

- Ψηφοφορία για την πολιτική αμοιβών, 10min